ВходРегистрация
Например: Перечень ВАК
О консорциуме Подписка Контакты
(812) 409 53 64 Некоммерческое партнерство
Санкт-Петербургский
университетский
консорциум

Статьи

Журнал "Научное мнение" №1 ( Педагогические, психологические и философские науки), 2018

НАПРЯЖЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТ-СРЕДОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

В. И. Панов
Цена: 50 руб.
 В статье представлено описание образовательной среды и ее компонентов с точ-
ки зрения экопсихологического подхода к развитию психики. Показано, что на-
пряженность образовательной среды зависит от типа субъект-средовых взаимо-
действий: объект-объектные, субъект-объектные и объект-субъектные, а также
субъект-обособленные, субъект-совместные и субъект-порождающие. Показано,
что педагоги и психологи должны различать три вида коммуникативных взаимо-
действий в образовательной среде: педагогическое воздействие, педагогическое
взаимодействие и педагогическое содействие.
Ключевые слова: образовательная среда, напряженность, субъект-средовые
взаимодействия, типы, педагогическое воздействие, педагогическое взаимодей-
ствие, педагогическое содействие.
Список литературы
1. Баева И. А. Психологическая безопасность в образовании: монография. СПб.: Союз, 2002. 271 с.
2. Баева И. А., Волкова Е. Н., Лактионова Е. Б. Психологическая безопасность образовательной среды: учебное пособие / под ред. И. А. Баевой. М.: Экон-Информ, 2009. 247 с.
3. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с.
4. Доронина Т. В. Возрастные особенности восприятия пространственно-предметного компонента образовательной среды // Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 / 2012. № 1. С. 1–17.
5. Ivanova E. V., Vinogradova I. A. Issledovanie potentsiala predmetno-prostranstvennoy sredy doshkol’nykh obrazovatel’nykh organizatsiy v usloviyakh vvedeniya federal’nogo gosudarstvennogo obrazovatel’nogo standarta doshkol’nogo obrazovaniya // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya.2014. № 5. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=14928 (data obrashcheniya: 03.12.2017).
6. Kovalev G. A. Psikhicheskoe razvitie rebenka i zhiznennaya sreda // Voprosy psikhologii. 1993. № 1. S. 13–23.
7. Kovalev G. A., Abramova Yu. G. Prostranstvennyi faktor shkol’noy sredy: al’ternativy i perspektivy // Uchitelyu ob ekologii detstva / pod red. V. P. Lebedevoy, V. P. Panova. M., 1996. S.189–199.
8. Konopkin O. A. Psikhicheskaya samoregulyatsiya proizvol’noy aktivnosti cheloveka (strukturnofunktsional’nyi aspekt) // Voprosy psikhologii. 1995. № 1. S. 5–12.
9. Kruglova N. F. Psikhologicheskaya diagnostika i korrektsiya struktury uchebnoy deyatel’nosti mladshego shkol’nika / pod obshch. red. O. A. Konopkina i V. I. Panova. M.: MPSI, 2004. 248 s.
10. Panov V. I. Psikhodidaktika obrazovatel’nykh sistem: teoriya i praktika. SPb.: Piter, 2007. 362 s.
11. Panov V. I. Ekopsikhologicheskie vzaimodeystviya: vidy i tipologiya // Sotsial’naya psikhologiya i obshchestvo. 2013. № 3. S. 13–27.
12. Panov V. I. Ekopsikhologiya: paradigmal’nyi poisk. M.; SPb.: Psikhologicheskiy institut RAO; Nestor-Istoriya, 2014. 304 s.
13. Panov V. I. Ot ekologicheskoy psikhologii k sub’yekt-sredovym vzaimodeystviyam // Sub’yektsredovye vzaimodeystviya: ekopsikhologicheskiy podkhod k razvitiyu psikhiki: kollektivnaya monografiya / pod. red. M. O. Mdivani. M.: Izdatel’stvo «Pero», 2017. S. 4–13. [Elektronnoe izdanie])
14. Panyukova Yu. G. Predpochitaemye i otvergaemye mesta v shkole (po materialam sochineniy i risunkov uchenikov) // Voprosy psikhologii. 2001. № 2. S. 131–138.
15. Petrovskiy V. A. Lichnost’ v psikhologii: paradigma sub’yektnosti. Rostov-na-Donu: Feniks, 1996. 272 s.
16. Rubtsov V. V. Osnovy sotsial’no-geneticheskoy psikhologii. M.: Izdatel’stvo «Institut prakticheskoy psikhologii»; Voronezh: NPO «MODEK», 1996. 384 s.
17. Rubtsov V. V., Ivoshina T. G. Proektirovanie razvivayushchey obrazovatel’noy sredy shkoly. M.: MGPPU, 2002. 272 s.
18. Yasvin V. A. Obrazovatel’naya sreda: ot modelirovaniya k proektirovaniyu. M.: Smysl, 2001. 365 s.
Цена: 50 рублей
Заказать
• Этические принципы научных публикаций